Czym zajmuje się ekologia i dlaczego jest ważna

czym zajmuje się ekologiaAby zdefiniować świadomość ekologiczną musimy najpierw zrozumieć ruch ekologiczny. Ekologia jest ideologią, która uświadamia potrzebę i obowiązek człowieka do poszanowania, ochrony i zachowania naturalnego świata wolnego od  antropogenicznych (spowodowanego przez człowieka) ucisków.

Świadomość ekologiczna jest integralną częścią sukcesu ruchu ekologicznego. Ucząc naszych przyjaciół i rodzinę, że środowisko fizyczne jest kruche i niezbędnie nam potrzebne  możemy zacząć unikać, eliminować  z naszego życia wszystkie te elementy, które są zagrożeniem dla naszego środowiska.
Na szczęście coraz więcej osób rozumie, że musimy w sposób zrównoważony zarządzać zasobami naszej planety i ekosystemów. Ta świadomość rośnie od około stu lat, ale dynamika znacznie wzrosła . Zdecydowanie widać, że nastąpił wzrost ogólnoświatowej świadomości ekologicznej,

Świadomość kształtuje hierarchię wartości, a jednocześnie ma wpływ na poczucie odpowiedzialności za nieprawidłowe wybory wartości i obojętność wobec zatruć środowiska..

Społeczna świadomość znaczenia środowiska oznacza zdolność do emocjonalnego zrozumienia otaczającego świata, w tym praw naturalnego  środowiska, wrażliwość na wszystkie zmiany zachodzące w środowisku, rozumienie związków przyczynowo-skutkowych między jakością środowiska i zachowaniami człowieka, , zrozumienie w jaki sposób środowisko działa jako system i poczucie odpowiedzialności za wspólne dziedzictwo Ziemi, takie jak zasoby naturalne – w celu zachowania ich dla przyszłych pokoleń.

Nie wystarczy poznać i zrozumieć potrzeby środowiska, trzeba je szanować i uwzględniać we wszystkich naszych działaniach.Ignorancja w tym temacie jest społecznie bardziej szkodliwa niż wyrządzanie szkód w środowisku nieświadomie.Bardzo potrzebne są ciągłe systematyczne działania służące zwiększeniu wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska.Z innych dziedzin życia wiemy, że jak jesteśmy emocjonalnie przywiązani do kogoś lub do czegoś to łatwiej nam dbać i celebrować. Kiedy poczujemy więż z naszym środowiskiem naturalnym wtedy łatwiej będzie o nie zadbać.

Tak więc świadomość społeczna podnosi się w miarę pogłębiania wiedzy, a także zwiększania wrażliwości i poczucia, odpowiedzialności za środowisko naturalne.

Nasza świadomość jest kształtowana przez całe życie i jej rozwój zależy od wielu czynników np. cechy osobiste, które mają decydujący wpływ na  poczucie odpowiedzialności i zdolności do emocjonalnego postrzegania otoczenia jako posiadającego  wartość samą w sobie. Wiedza zdobyta w trakcie nauki w szkole, a potem systematycznie uzupełniana , bo tylko tak jest możliwy proekologiczny styl życia.

Aby podejmować działania w zakresie świadomości społecznej w zakresie ochrony środowiska należy zadać następujące pytania:

Kto kształtuje postawy i świadomości członków społeczności?

 • Rodzice,                                                                          czym zajmuje się ekologia
 • nauczyciele, koledzy, znajomi,
 • współpracownicy,
 • liderzy,
 • autorytety moralne,
 • naukowcy,
 • politycy.

Gdzie jest świadomość społeczna o środowisku formowana?

 • dom rodzinny, rodzina,
 • przedszkola, szkoły, uczelnie,
 • kościoły i związki wyznaniowe,
 • środowisko zawodowe, miejsce pracy,
 • wspomnienia.

Co kształtuje naszą świadomość środowiska?

 • czym zajmuje się ekologiaSzkoły i podręczniki akademickie,
 • Wiadomości przekazywane za pośrednictwem środków masowego przekazu,
 • dzieci, młodzież, codzienność, popularna i prasa specjalistyczna,
 • programy telewizyjne i radiowe,
 • filmów, w tym filmy dokumentalne,
 • Internet,
 • własne doświadczenia i obserwacje,
 • praca dla organizacji ekologicznych
 • status społeczny i zamożność rodziny.

Wrażliwość zależy od poziomu świadomości ekologicznej poszczególnych członków społeczności, która kształtuje wiele czynników, w tym połączeń kulturowych, etnicznych i religijnych, organizacji życia rodzinnego, zawodowego i społecznego, rodzaju i poziomu wykształcenia, status społeczny itd

Znajomość czynników wpływających na świadomość ekologiczną jest niezbędne dla doboru optymalnych programów ochrony środowiska i działań zorientowanych na udział społeczeństwa w procesach decyzyjnych związanych z rozwiązywania konkretnych problemów dotyczących np: zarządzania jakością wody w jeziorach i zbiornikach.

Świadomość ekologiczna jednostki w odniesieniu do ochrony jezior i zbiorników wodnych powinna obejmować między innymi:

 • czym zajmuje się ekologiapodstawowe pojęcia z zakresu ochrony środowiska, w tym w szczególności w zakresie ochrony jezior i zbiorników wodnych i ekologii wodnych,
 • znajomość wzajemnych relacji poszczególnych elementów środowiska, w tym relacji między zanieczyszczeniem powietrza, skażenia gleby i jakości wód powierzchniowych i podziemnych,
 • zrozumienie relacji między ludźmi i ich otoczeniem,
 • rozumienie pojęcia eutrofizacji, jej przyczyn oraz skutków środowiskowych dla całego ekosystemu, w tym związków przyczynowo-skutkowych między działalnością człowieka i jakością wód powierzchniowych,
 • znajomość zagrożeń dla zdrowia publicznego spowodowanych przez masowe zakwity glonów w jeziorach i zbiornikach z nadmiarem poziomu składników odżywczych:
  • niebiesko-zielone zakwity glonów, sinic zakwity wody mogą uwalniać toksyny do wody,
  • Ponadto cyjanobakterii i ich toksyny mogą wpływać na zdrowie ryb, składu i struktury populacji zooplanktonu itd
 • znajomość metod eliminacji skutków zanieczyszczenia wód, w tym eliminacji głównych źródeł zanieczyszczeń odpowiedzialnych za eutrofizację, w tym:
  • sposób, w jaki odpady domowe odprowadzamy do wód powierzchniowych jest  odpowiedzialny za eutrofizację jezior i zbiorników.To my decydujemy jakich kosmetyków,środków higieny osobistej, środków do prania i czyszczenia domu używamy, jeśli używamy chemicznych to trujemy się wielokrotnie. Są takie toksyny, które dopiero w wodzie tworzą bardzo niebezpieczne związki
  • w indywidualnych gospodarstw domowych może zmniejszyć niebezpieczeństwo nadmiernego nawożenia jezior i wód poprzez świadomy  wybór i stosowania bezpiecznych produktów .
  • ścieki przemysłowe to następna przyczyna skażenia wód .
  • to co spływa z powierzchni gleby też zanieczyszcza wodę w tym:
   • Przemysł rolniczy, nawozy,środki ochrony roślin itd.
   • sposób hodowli zwierząt w gospodarstwach rolniczych może też być przyczyną skażenia wody.
   • sposób, zabezpieczenia zbiorników wodnych .
   • jak te obszary mogą być stosowane do rekreacji, bez zanieczyszczania wody z jezior i zbiorników
   • jak niewłaściwe działanie szamb przyczynia się do degradacji środowiska wodnego,
   • jak niewłaściwe zarządzanie składowiskami odpadów wpływa na jakość środowiska, w tym jakość wody w jeziorach i zbiornikach.

Ekologicznie świadomy człowiek powinien być świadomy potrzeb i wymagań stawianych przez różne sektory społeczeństwa i rządu, tak, że on / ona może mieć lepszą ocenę przed i podczas jego / jej udziału w danym programie lub działalności.

Co jest niebezpieczne dla wód

Substancje jakie zawierają ścieki z gospodarstw domowych ulegają biologicznemu rozkładowi (węglowodany,tłuszcze i białka ).Żyjące w wodzie mikroorganizmy  mogą zużywać te substancje jako pożywienie. Ten proces prowadzi do większego zużycia tlenu. Jak jest bardzo wysokie stężenie to wiąże się z większym zużyciem tlenu, a brak tlenu uniemożliwia samoczyszczenie wód.

Drugim problemem w ściekach związki fosforu i azotu, które mogą być przerobione przez rośliny. Te związki w małych koncentracjach przyspieszają wzrost alg. Kiedy jest masowy rozwój alg, oraz ich obumieranie i gnicie może prowadzić do zaduszenia wód

Dużym problemem są używane w rolnictwie do ochrony roślin i zwalczania chwastów i owadów azotany.

Następnym niebezpieczeństwem dla wód są sole,chlorki i siarczany. Ich żródłem są kopalnie soli, z przemysłu używającego sody, oraz górnictwo. Różnego rodzaju sole są stosowane w nawozach.

Najważniejsze dla ochrony wód jest zmniejszenie ich zatrucia metalami ciężkimi i związkami halonowymi. Są to związki bardzo trujące.. Najczęściej nie ulegają one rozkładowi, a jeśli ulegają to w ograniczonym zakresie.Kiedy dostają się do organizmu, nie ulegają wydaleniu i gromadzą się w organizmie. Gromadząc się w organizmie mają działanie degenerujące na poziomie genetycznym organizmu i rakotwórcze.

Na jakość wód mają również kwaśne deszcze . W wodzie deszczowej są substancje pochodzące ze spalin jakie powstają przy spalaniu węgla i innych stałych materiałów palnych. Samochody emitują tlenki azotu , a wszystkie kotłownie i spalarnie tlenki siarki..

Ochrona wód, prawo i urzędnicy

Ochrona środowiska nie jest zadaniem spoczywającym  na towarzystwach ekologicznych, ale na wszystkich szczeblach administracji państwowej i terenowej. Absolutnie konieczne jest istnienie prężnie działającego ministerstwa ochrony środowiska oraz rozbudowa stosownego prawodawstwa. No i oczywiście wydzielenie z budżetu państwa i gmin odpowiednich funduszy. Te sprawy już dawno przestały być hobby dla miłośników natury i domagają się rozwiązań kompleksowych, bo stanowią zagrożenie dla absolutnie wszystkich.
Prawodawstwo musi być na tyle kompleksowe, żeby przemysł nie znajdował furtek, którymi, dla zwiększenia zysków, będzie unikał stosowania środków zapobiegawczych dla swej trucicielskiej działalności. Urzędnicy zaś muszą zdać sobie sprawę, że zajmowanie się ochroną środowiska to nie dodatkowa robota, ale jeden z podstawowych warunków zapewnienia obywatelom jako takiej egzystencji. Konieczne są tu pewne zmiany w mentalności.Jeśli ludzie się nie sprawdzają, nie rozumieją powagi sytuacji to potrzebne są zmiany kadrowe.Wszystkie niedociągnięcia i lekceważenie dbania o środowisko powinny być kwalifikowane jako przestępstwa kryminalne.

.Ci, którzy są przekonani, że największym zródłem trucizn jest przemysł są w błędzie, więc skłaniam do refleksji.Pomyśl co każdy z nas może zrobić by ograniczyć  toksyny. Jeśli nie będzie popytu na trujące środki wyposażenia naszego domu to to będzie najlepsza mobilizacja dla przemysłu by skończyć z produkcją toksycznych materiałów. Toksyny mamy w produktach budowlanych (chociaż to się zmienia) wyposażeniu mieszkań np. dywany, obicia tapicerskie itd, w środkach czystości , w środkach piorących, produktach higieny osobistej (pasty do zębów, szampony,mydła,dezodoranty itd.)i kosmetykach. Nasz dom skupisko toksyn ,których dopełnieniem jest żywność.

W czasach, kiedy na rynku nie było wyboru, świadome wybory w temacie zabezpieczenia siebie i najbliższych przed toksynami były trudne, ale teraz kiedy jest taka paleta możliwości możemy decydować o tym co nam oferuje rynek, nie kupując produktów szkodliwych. Nie będzie zbytu to nie będzie produkcji.

Możemy również dbać o świadomość własną i otoczenia np. dzieląc się informacją o produktach bezpiecznych . To ważne żeby wziąść odpowiedzialność za to co jest w zakresie moich możliwości, bo w każdym temacie życia mamy wybór powiedzieć to nie ja to oni, lub powiedzieć sobie ja zrobie to co tylko będę mógł, by ograniczyć poziom chemicznych toksycznych substancji .

Jeśli chcesz korzystać ze ekologicznych sprawdzonych bezpiecznych środków :

 • do czyszczenia domu
 • higieny osobistej
 • kosmetyków
 • suplementów

to proszę o kontakt. Na stronie  Toksyny w naszym życiu  możesz zostawić maila będę wysyłać informacje w temacie ekologia.

10 + 4 =

F
F
Twitter
zdrowietiens on Twitter
13 people follow zdrowietiens

F
F
F
F
Invalid username, no pictures, or instagram servers not found
Invalid username, no pictures, or instagram servers not found